FANDOM


< Touhou Puppet Play

Touhoudex v1.8Key

ATouhoumon = Attack Touhoumon = Heart Stone(R)
DTouhoumon = Defense Touhoumon = Heart Stone(B)
HTouhoumon = Helper Touhoumon = Heart Stone(G)
STouhoumon = Speed Touhoumon = Heart Stone(Y)
TTouhoumon = Technician Touhoumon = Heart Stone(P)


Kanto Dex

Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
1 Chibi Sanae Shinto 36 Sanae
Yes Heart Stone(R) 309 ASanae
Yes Heart Stone(P) 310 TSanae
2 Sanae Shinto Wind
3 Chibi Alice Reason 36 Alice
Yes Heart Stone(R) 258 AAlice
Yes Heart Stone(P) 259 TAlice
Yes Rainbow Shard 375 Alice-A
4 Alice Reason
5 Chibi Reisen Heart 36 Reisen
Yes Heart Stone(B) 213 DReisen
Yes Heart Stone(P) 214 TReisen
Yes Rainbow Shard 369 Reisen-A
6 Reisen Heart
7 Chibi Lily White Heart 25 Lily White
Yes Heart Stone(G) 325 HLily White
Yes Heart Stone(R) 354 ALily White
8 Lily White Heart
9 Chibi Lily Black Dark 25 Lily Black
Yes Heart Stone(Y) 326 SLily Black
Yes Heart Stone(R) 355 ALily Black
10 Lily Black Dark Flying
11 Chibi Momiji Beast 28 Momiji
Yes Heart Stone(B) 248 DMomiji
12 Momiji Beast Steel
13 Chibi Shizuha Nature 25 Shizuha
Yes Heart Stone(Y) 275 SShizuha
Yes Heart Stone(G) 276 HShizuha
14 Shizuha Nature
15 Chibi Medicine Nature Miasma 25 Medicine
Yes Heart Stone(R) 271 AMedicine
Yes Heart Stone(P) 272 TMedicine
Yes Heart Stone(Y) 347 SMedicine
16 Medicine Nature Miasma
17 Chibi Koakuma Reason 28 Koakuma
Yes Heart Stone(G) 324 HKoakuma
18 Koakuma Reason
19 Chibi Nazrin Beast 25 Nazrin
Yes Heart Stone(P) 287 TNazrin
Yes Heart Stone(G) 288 HNazrin
20 Nazrin Beast Heart
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
21 Chibi Tokiko Flying 25 Tokiko
Yes Heart Stone(R) 327 ATokiko
22 Tokiko Flying
23 Chibi Remilia Dark 38 Remilia
Yes Heart Stone(R) 319 ARemilia
Yes Heart Stone(B) 320 DRemilia
24 Remilia Dark Flying
25 Chibi Cirno Ice 28 Cirno
Yes Heart Stone(Y) 262 SCirno
Yes Heart Stone(P) 263 TCirno
Yes Rainbow Shard 368 Cirno-A
26 Cirno Ice Flying
27 Chibi Rumia Dark 34 Rumia
Yes Heart Stone(R) 217 ARumia
Yes Heart Stone(Y) 218 SRumia
28 Rumia Dark Miasma
29 Shanghai Reason 25 Goliath
30 Chibi Flandre Dark 40 Flandre
Yes Heart Stone(Y) 321 SFlandre
Yes Heart Stone(R) 322 AFlandre
31 Flandre Dark Fire
32 Hourai Reason 25 Goliath
33 Chibi Youmu Ghost Steel 36 Youmu
Yes Heart Stone(B) 223 DYoumu
Yes Heart Stone(Y) 224 SYoumu
Rainbow Shard 398 Youmu-A
34 Youmu Ghost Steel
35 Chibi Yukari Reason 40 Yukari
Yes Heart Stone(B) 256 DYukari
Yes Heart Stone(P) 257 TYukari
Yes Rainbow Shard 377 Yukari-A
36 Yukari Reason
37 Chibi Suika Earth 35 Suika
Yes Heart Stone(P) 297 TSuika
Yes Heart Stone(R) 298 ASuika
38 Suika Earth
39 Chibi Mystia Flying 25 Mystia
Yes Heart Stone(G) 219 HMystia
Yes Heart Stone(R) 220 AMystia
Yes Rainbow Shard 371 Mystia-A
40 Mystia Flying
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
41 Chibi Minoriko Nature 25 Minoriko
Yes Heart Stone(R) 295 AMinoriko
Yes Heart Stone(B) 296 DMinoriko
42 Minoriko Nature
43 Chibi Keine Reason 32 Keine
Heart Stone(R) AKeine
Yes Heart Stone(G) 317 HKeine
Yes Heart Stone(B) 318 DKeine
44 Keine Reason Steel
45 AKeine Beast Earth
46 Chibi Iku Wind 36 Iku
Yes Heart Stone(B) 293 DIku
Yes Heart Stone(P) 294 TIku
47 Iku Wind
48 Chibi Koishi Heart Dream 40 Koishi
Yes Heart Stone(R) 233 AKoishi
Yes Heart Stone(Y) 234 SKoishi
49 Koishi Heart Dream
50 Chibi Yamame Miasma Earth 28 Yamame
Yes Heart Stone(Y) 279 SYamame
Yes Heart Stone(P) 280 TYamame
51 Yamame Miasma Earth
52 Chibi Chen Beast 25 Chen
Yes Heart Stone(R) 221 AChen
Yes Heart Stone(P) 222 TChen
Yes Rainbow Shard 379 Chen-A
53 Chen Beast
54 Chibi Yorihime Shinto Steel 38 Yorihime
Yes Heart Stone(Y) 333 SYorihime
55 Yorihime Shinto Steel
56 Chibi Kaguya Reason Nature 38 Kaguya
Yes Heart Stone(R) 241 AKaguya
Yes Heart Stone(B) 242 DKaguya
57 Kaguya Reason Nature
58 Chibi Mokou Fire 38 Mokou
Yes Heart Stone(R) 211 AMokou
Yes Heart Stone(B) 212 DMokou
Yes Rainbow Shard 376 Mokou-A
59 Mokou Fire
60 Chibi Hatate Flying 35 Hatate
Yes Heart Stone(P) 341 THatate
Yes Heart Stone(B) 342 DHatate
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
61 Hatate Flying Reason
62 Chibi Letty Ice 28 Letty
Yes Heart Stone(B) 307 DLetty
Yes Heart Stone(G) 308 HLetty
Yes Rainbow Shard 372 Letty-A
63 Letty Ice
64 Chibi Patchouli Reason 34 Patchouli
Yes Heart Stone(B) 303 DPatchouli
Yes Heart Stone(R) 304 APatchouli
65 Patchouli Reason
66 Chibi Yuugi Earth 38 Yuugi
Yes Heart Stone(B) 315 DYuugi
Yes Heart Stone(R) 316 AYuugi
67 Yuugi Earth
68 Chibi Tenshi Earth 38 Tenshi
Yes Heart Stone(R) 229 ATenshi
Yes Heart Stone(B) 230 DTenshi
69 Tenshi Earth
70 Chibi Parsee Heart 28 Parsee
Yes Heart Stone(B) 231 DParsee
Yes Heart Stone(P) 232 TParsee
71 Parsee Heart Dark
72 Chibi Murasa Water Ghost 32 Murasa
Yes Heart Stone(B) 313 DMurasa
Yes Heart Stone(R) 314 AMurasa
73 Murasa Water Ghost
74 Chibi Kisume Fire Water 23 Kisume
Yes Heart Stone(P) 289 TKisume
75 Kisume Fire Water
76 Chibi Kogasa Ghost 28 Kogasa
Yes Heart Stone(Y) 283 SKogasa
Yes Heart Stone(P) 284 TKogasa
77 Kogasa Ghost
78 Chibi Satori Heart 36 Satori
Yes Heart Stone(P) 281 TSatori
Yes Heart Stone(B) 282 DSatori
79 Satori Heart
80 Chibi Eirin Miasma Reason 38 Eirin
Yes Heart Stone(R) 254 AEirin
Yes Heart Stone(G) 255 HEirin
Rainbow Shard 400 Eirin-A
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
81 Eirin Miasma Reason
82 Chibi Ran Beast 38 Ran
Yes Heart Stone(R) 269 ARan
Yes Heart Stone(G) 270 HRan
Yes Rainbow Shard 378 Ran-A
83 Ran Beast Reason
84 Chibi Daiyousei Nature 28 Daiyousei
Yes Heart Stone(R) 323 ADaiyousei
Yes Heart Stone(B) 348 DDaiyousei
85 Daiyousei Nature
86 Chibi Nitori Water 32 Nitori
Yes Heart Stone(R) 209 ANitori
Yes Heart Stone(P) 210 TNitori
87 Nitori Water Wind
88 Chibi Hina Miasma 28 Hina
Yes Heart Stone(R) 273 AHina
Yes Heart Stone(B) 274 DHina
89 Hina Miasma
90 Chibi Komachi Water 35 Komachi
Yes Heart Stone(Y) 252 SKomachi
Yes Heart Stone(R) 253 AKomachi
91 Komachi Water
92 Chibi Yuyuko Ghost 38 Yuyuko
Yes Heart Stone(B) 264 DYuyuko
Yes Heart Stone(R) 265 AYuyuko
Rainbow Shard 399 Yuyuko-A
93 Yuyuko Ghost Nature
94 Chibi Meiling Dream 32 Meiling
Yes Heart Stone(B) 301 DMeiling
Yes Heart Stone(Y) 302 SMeiling
Yes Rainbow Shard 370 Meiling-A
95 Meiling Dream
96 Chibi Sakuya Steel 36 Sakuya
Yes Heart Stone(P) 215 TSakuya
Yes Heart Stone(G) 216 HSakuya
97 Sakuya Steel Reason
98 Chibi Lunasa Ghost 30 Lunasa
Yes Heart Stone(G) 266 HLunasa
99 Lunasa Ghost Miasma
100 Chibi Merlin Ghost 30 Merlin
Yes Heart Stone(G) 267 HMerlin
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
101 Merlin Ghost Heart
102 Chibi Lyrica Ghost 30 Lyrica
Yes Heart Stone(G) 268 HLyrica
103 Lyrica Ghost Dream
104 Chibi Layla Reason Ghost 30 Layla
Yes Heart Stone(B) 350 DLayla
105 Layla Reason Ghost
106 Chibi Kanako Shinto 40 Kanako
Yes Heart Stone(R) 239 AKanako
Yes Heart Stone(B) 240 DKanako
107 Kanako Shinto Nature
108 Chibi Rin Beast 34 Rin
Yes Heart Stone(Y) 290 SRin
Yes Heart Stone(R) 291 ARin
Yes Bonus 292 Zombie Fairy
109 Rin Beast Fire
110 Chibi Utsuho Fire 38 Utsuho
Yes Heart Stone(R) 246 AUtsuho
Yes Heart Stone(Y) 247 SUtsuho
111 Utsuho Fire Flying
112 Chibi Ichirin Dream Shinto 30 Ichirin
Yes Heart Stone(B) 237 DIchirin
Yes Heart Stone(P) 238 TIchirin
113 Ichirin Dream Shinto
114 Chibi Sunnymilk Fire 22 Sunnymilk
Yes Heart Stone(B) 206 DSunnymilk
Yes Heart Stone(R) 343 ASunnymilk
115 Sunnymilk Fire Nature
116 Chibi Lunachild Wind 22 Lunachild
Yes Heart Stone(P) 207 TLunachild
Yes Heart Stone(R) 344 ALunachild
117 Lunachild Wind Nature
118 Chibi Star S. Water 22 Star Sapphire
Yes Heart Stone(G) 208 HStar Sapphire
Yes Heart Stone(R) 345 AStar Sapphire
119 Star Sapphire Water Nature
120 Chibi Yuka Nature 35 Yuka
Yes Heart Stone(R) 225 AYuka
Yes Heart Stone(P) 226 TYuka
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
121 Yuka Nature
122 Chibi Aya Flying 35 Aya
Yes Heart Stone(Y) 227 SAya
Yes Heart Stone(P) 228 TAya
123 Aya Flying Wind
124 Chibi Shikieiki Reason 40 Shikieiki
Yes Heart Stone(B) 330 DShikieiki
Yes Heart Stone(R) 331 AShikieiki
125 Shikieiki Reason Shinto
126 Chibi Shou Shinto Wind 35 Shou
Yes Heart Stone(R) 285 AShou
Yes Heart Stone(P) 286 TShou
127 Shou Shinto Wind
128 Chibi Wriggle Nature 28 Wriggle
Yes Heart Stone(Y) 299 SWriggle
Yes Heart Stone(B) 300 DWriggle
129 Wriggle Nature Flying
130 Chibi Tewi Beast 26 Tewi
Yes Heart Stone(B) 328 DTewi
Yes Heart Stone(R) 329 ATewi
Yes Rainbow Shard 373 Tewi-A
131 Tewi Beast Dark
132 Kedama Nature Yes Heart Stone(Y) 189 Mimi-chan
Yes Heart Stone(G) 190 Rukoto
133 Chibi Nue Miasma Flying 40 Nue
Yes Heart Stone(R) 311 ANue
Yes Heart Stone(P) 312 TNue
134 Nue Miasma Flying
135 Chibi Suwako Water 40 Suwako
Yes Heart Stone(R) 277 ASuwako
Yes Heart Stone(B) 278 DSuwako
136 Suwako Water Shinto
137 Reisen II Heart
138 Chibi Marisa Wind 38 Marisa
Yes Heart Stone(Y) 305 SMarisa
Yes Heart Stone(R) 306 AMarisa
Yes Rainbow Shard 374 Marisa-A
139 Marisa Wind Reason
140 Chibi Reimu Shinto 40 Reimu
Yes Heart Stone(R) 260 AReimu
Yes Heart Stone(B) 261 DReimu
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
141 Reimu Shinto Flying
142 Chibi Byakuren Reason Shinto 38 Byakuren
Yes Heart Stone(B) 235 DByakuren
Yes Heart Stone(P) 236 TByakuren
143 Byakuren Reason Shinto
144 Kongala Steel
145 Kikuri Reason
146 Yuugenma Miasma
147 Chibi Toyohime Earth Water 36 Toyohime
Yes Heart Stone(P) 332 TToyohime
148 Toyohime Earth Water
149 Goliath Reason Steel
150 Sariel Shinto Dark
151 Satsuki Illusion
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name

National Dex

Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
152 Akyuu Heart Reason Yes
153 Genji Earth Flying Yes
154 Tori Flying Illusion Yes
155 Great Catfish Wind Earth Yes
156 Chibi Elly Steel Yes 32 Elly
157 Elly Steel Yes
158 Chibi Orange Dream Yes 25 Orange
159 Orange Dream Yes
160 Youki Steel Ghost Yes
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
161 Chibi Chiyuri Reason Water Yes 34 Chiyuri
162 Chiyuri Reason Water Yes
163 Chibi Yumemi Reason Ice Yes 40 Yumemi
164 Yumemi Reason Ice Yes
165 Chibi Ellen Heart Dream Yes 28 Ellen
166 Ellen Heart Dream Yes
167 Chibi Yuuka Nature Dark Yes 35 Yuuka
Yes Heart Stone(R) 346 AYuuka
168 Yuuka Nature Dark Yes
169 Chibi Meira Steel Yes 30 Meira
170 Meira Steel Yes
171 Chibi Sara Dream Yes 28 Sara
172 Sara Dream Yes
173 Chibi Luize Heart Yes 28 Luize
174 Luize Heart Yes
175 Chibi Arisu Heart Yes 36 Arisu
176 Arisu Heart Yes
177 Chibi Kana Ghost Dream Yes 30 Kana
178 Kana Ghost Yes
179 Chibi Hakurei Shinto Dream Yes 40 Hakurei
180 Hakurei Shinto Dream Yes
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
181 Chibi Kirisame Wind Reason Yes 38 Kirisame
182 Kirisame Wind Reason Yes
183 Chibi Kotohime Dream Heart Yes 30 Kotohime
184 Kotohime Dream Heart Yes
185 Chibi Yumeko Steel Dark Yes 38 Yumeko
186 Yumeko Steel Dark Yes
187 Chibi Shinki Dark Shinto Yes 40 Shinki
188 Shinki Dark Shinto Yes
189 Mimi-chan Fire Steel Yes
190 Rukoto Heart Steel Yes
191 Chibi Rika Steel Yes 36 Rika
192 Rika Steel Dark Yes
193 Chibi Mugetsu Dark Heart Yes 40 Mugetsu
194 Mugetsu Dark Heart Yes
195 Chibi Gengetsu Dark Flying Yes 40 Gengetsu
196 Gengetsu Dark Flying Yes
197 Chibi Kurumi Dark Yes 28 Kurumi
198 Kurumi Dark Yes
199 Chibi Rikako Reason Yes 30 Rikako
200 Rikako Reason Flying Yes
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
201 Rinnosuke Steel Dream Yes
202 Chibi Yuki Fire Yes 35 203 Yuki
203 Yuki Fire Yes
204 Chibi Mai Ice Dark Yes 35 205 Mai
205 Mai Ice Dark Yes
206 DSunnymilk Fire Nature Yes
207 TLunachild Wind Nature Yes
208 HStar Sapphire Water Nature Yes
209 ANitori Water Wind Yes
210 TNitori Water Wind Yes
211 AMokou Fire Yes
212 DMokou Fire Yes
213 DReisen Heart Yes
214 TReisen Heart Yes
215 TSakuya Steel Reason Yes
216 HSakuya Steel Reason Yes
217 ARumia Dark Miasma Yes
218 SRumia Dark Miasma Yes
219 HMystia Flying Yes
220 AMystia Flying Dream Yes
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
221 AChen Beast Yes
222 TChen Beast Wind Yes
223 DYoumu Ghost Steel Yes
224 SYoumu Ghost Steel Yes
225 AYuka Nature Yes
226 TYuka Nature Earth Yes
227 SAya Flying Wind Yes
228 TAya Flying Wind Yes
229 ATenshi Earth Yes
230 DTenshi Earth Yes
231 DParsee Heart Ghost Yes
232 TParsee Heart Miasma Yes
233 AKoishi Heart Dream Yes
234 SKoishi Heart Dream Yes
235 DByakuren Reason Yes
236 TByakuren Reason Shinto Yes
237 DIchirin Dream Shinto Yes
238 TIchirin Dream Shinto Yes
239 AKanako Shinto Earth Yes
240 DKanako Shinto Earth Yes
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
241 AKaguya Fire Earth Yes
242 DKaguya Nature Water Yes
243 Shingyoku (Orb form) Shinto Yes
244 Shingyoku (Priest form) Shinto Ice Yes
245 Shingyoku (Priestess form) Shinto Fire Yes
246 AUtsuho Fire Flying Yes
247 SUtsuho Fire Flying Yes
248 DMomiji Beast Steel Yes
249 Ellis Dark Wind Yes
250 Mima Ghost Dark Yes
251 Isami Water Yes
252 SKomachi Water Yes
253 AKomachi Water Steel Yes
254 AEirin Miasma Reason Yes
255 HEirin Miasma Water Yes
256 DYukari Reason Dark Yes
257 TYukari Reason Miasma Yes
258 AAlice Reason Yes
259 TAlice Reason Yes
260 AReimu Dream Flying Yes
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
261 DReimu Shinto Dream Yes
262 SCirno Ice Water Yes
263 TCirno Ice Water Yes
264 DYuyuko Ghost Nature Yes
265 AYuyuko Ghost Yes
266 HLunasa Ghost Miasma Yes
267 HMerlin Ghost Heart Yes
268 HLyrica Ghost Dream Yes
269 ARan Beast Reason Yes
270 HRan Beast Reason Yes
271 AMedicine Nature Miasma Yes
272 TMedicine Nature Miasma Yes
273 AHina Miasma Yes
274 DHina Miasma Yes
275 SShizuha Nature Earth Yes
276 HShizuha Nature Yes
277 ASuwako Steel Earth Yes
278 DSuwako Shinto Water Yes
279 SYamame Miasma Earth Yes
280 TYamame Miasma Earth Yes
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
281 TSatori Heart Dark Yes
282 DSatori Heart Yes
283 SKogasa Ghost Yes
284 TKogasa Ghost Yes
285 AShou Shinto Earth Yes
286 TShou Shinto Beast Yes
287 TNazrin Beast Heart Yes
288 HNazrin Beast Heart Yes
289 TKisume Fire Water Yes
290 SRin Beast Fire Yes
291 ARin Beast Fire Yes
292 Zombie Fairy Nature Flying
293 DIku Wind Yes
294 TIku Wind Yes
295 AMinoriko Nature Earth Yes
296 DMinoriko Nature Yes
297 TSuika Earth Fire Yes
298 ASuika Earth Fire Yes
299 SWriggle Nature Wind Yes
300 DWriggle Nature Yes
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
301 DMeiling Dream Yes
302 SMeiling Dream Yes
303 DPatchouli Earth Wind Yes
304 APatchouli Fire Water Yes
305 SMarisa Wind Heart Yes
306 AMarisa Wind Fire Yes
307 DLetty Ice Earth Yes
308 HLetty Ice Yes
309 ASanae Shinto Water Yes
310 TSanae Shinto Nature Yes
311 ANue Miasma Flying Yes
312 TNue Miasma Flying Yes
313 DMurasa Water Ghost Yes
314 AMurasa Water Ghost Yes
315 DYuugi Earth Dream Yes
316 AYuugi Earth Dream Yes
317 HKeine Reason Heart Yes
318 DKeine Beast Earth Yes
319 ARemilia Dark Flying Yes
320 DRemilia Dark Yes
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
321 SFlandre Dark Fire Yes
322 AFlandre Dark Yes
323 ADaiyousei Nature Yes
324 HKoakuma Reason Yes
325 HLily White Heart Yes
326 SLily Black Dark Yes
327 ATokiko Flying Yes
328 DTewi Beast Heart Yes
329 ATewi Beast Yes
330 DShikieiki Reason Shinto Yes
331 AShikieiki Reason Shinto Yes
332 TToyohime Earth Water Yes
333 SYorihime Shinto Steel Yes
334 Chibi Shingyoku Shinto Yes Heart Stone(R) 243 Shingyoku (Orb form)
Yes Heart Stone(B) 244 Shingyoku (Priest form)
Yes Heart Stone(P) 245 Shingyoku (Priestess form)
335 Chibi Kikuri Reason Yes 42 145 Kikuri
336 Chibi Mima Ghost Dark Yes 40 250 Mima
337 Chibi Kongala Steel Yes 42 144 Kongala
338 Chibi Yuugenma Miasma Yes 42 146 Yuugenma
339 Chibi Ellis Dark Yes 42 249 Ellis
340 Chibi Sariel Shinto Dark Yes 42 150 Sariel
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
341 THatate Flying Reason Yes
342 DHatate Flying Reason Yes
343 ASunnymilk Fire Nature Yes
344 ALunachild Wind Nature Yes
345 AStar Sapphire Water Nature Yes
346 AYuuka Nature Flying Yes
347 SMedicine Nature Miasma Yes
348 DDaiyousei Nature Wind Yes
349 AkiSisters Nature Earth Yes
350 DLayla Heart Reason Yes
351 Fairy Nature Yes
352 Tensoku Steel Fire Yes
353 SSariel Dark Flying Yes
354 ALily White Heart Yes
355 ALily Black Dark Yes
356 Chibi Kasen Earth Yes 36 357 Kasen
357 Kasen Earth Shinto Yes
358 Chibi VIVIT Fire Yes 36 359 VIVIT
359 VIVIT Fire Steel Yes
360 A-VIVIT Steel Flying Yes
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
361 Chibi Kyouko Beast Yes 28 387 Kyouko
362 Chibi Miyako Miasma Yes 30 388 Miyako
363 Chibi Seiga Earth Yes 36 389 Seiga
364 Chibi Tojiko Wind Ghost Yes 32 390 Tojiko
365 Chibi Futo Wind Water Yes 36 391 Futo
366 Chibi Miko Shinto Yes 38 392 Miko
367 Chibi Mamizou Beast Yes 36 393 Mamizou
368 Cirno-A Ice Steel Yes
369 Reisen-A Heart Reason Yes
370 Meiling-A Dream Heart Yes
371 Mystia-A Heart Flying Yes
372 Letty-A Ice Steel Yes
373 Tewi-A Beast Reason Yes
374 Marisa-A Wind Yes
375 Alice-A Heart Yes
376 Mokou-A Fire Dream Yes
377 Yukari-A Dream Illusion Yes
378 Ran-A Beast Yes
379 Chen-A Beast Yes
380 Marisa-Ex Fire Wind Yes
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
381 ALICE Reason Dark Yes
382 Chibi Tenma Flying Earth Yes 40 383 Tenma
Heart Stone(Y) 401 STenma
383 Tenma Flying Earth Yes
384 Chibi Sendai Shinto Yes 40 385 Sendai
Heart Stone(P) 402 TSendai
385 Sendai Shinto Earth Yes
386 Ayakashi Ghost Nature Yes
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name

Hidden Dex

Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
387 Kyouko Beast Shinto
388 Miyako Miasma Heart
389 Seiga Earth Heart
390 Tojiko Wind Ghost
391 Futo Wind Water
392 Miko Shinto Fire
393 Mamizou Beast Reason
394 Prismriver Ghost
395 MP-Suika Earth Dream
396 SG-Sanae Water Wind
397 Tensoku-G Steel Flying
398 Youmu-A Steel
399 Yuyuko-A Steel Nature
400 Eirin-A Miasma Dark
401 STenma Flying Reason
402 TSendai Shinto Steel
403 Unown Reason
Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name

Miscellaneous Dex

Dex No. Name Type 1 Type 2 National Dex Evolution Lv Evo. Dex No. Evo. Name
A Salamence Dark Illusion
A Charizard Fire Flying
A Dragonite Flying Illusion
A Gyarados Water Flying
A Garchomp Earth Illusion
A Giratina Ghost Illusion
A VivitR Steel Flying